Krijgt u het te warm of te koud? Bel ons: 0498 10 14 55

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door het aangaan van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst met Syvaco verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

Eigendomsrechten

Het geleverde materiaal blijft onze uitdrukkelijke eigendom tot hun volledige betaling.

Beperking van aansprakelijkheid

Syvaco kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Syvaco niet, of niet volledig, voldoet of daarmee in strijd handelt.

Levering en leveringstijd

De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Syvaco zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht, of indien nakomen onmogelijk is geworden, zal de overeenkomst worden ontbonden. Syvaco kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van de levertermijn. Het feit dat een levertermijn overschreden wordt kan niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot een schadevergoeding.

Voorschot

Voorschot wordt omschreven in de offerte. Eindsaldo wordt betaald zoals beschreven in de betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Op straffe van nietigheid moeten alle klachten per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
Een intrest van 5% per maand wordt, van rechtswege en zonder aanmaning, in rekening gebracht voor iedere achterstallige betaling. Het bedrag van de onbetaald gebleven factuur zal bovendien, bij wijze van schadevergoeding en van rechtswege, verhoogd worden met 15% en met een minimum van 50 euro, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen en dit zonder voorafgaande aanmaning en onverminderd de hoofdsom, de intresten voor niet tijdige betaling en de vervolgingskosten indien de verschuldigde bedragen niet op de vervaldag werden betaald.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Syvaco. Op de overeenkomst is uitsluitend de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van geschil of niet naleven van deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Veurne bevoegd.